Inilah Jumlah Minimal yang Dikenakan Zakat Mal

Syaratnya, harta tersebut telah menjadi milik sempurna si muzakki, sekurang-kurangnya satu nisab

Yang diwajibkan membayar zakat mal (muzakki) adalah yang beragama Islam (muslim), merdeka, baligh dan berakal.

Jenis harta yg dikenakan zakat adalah emas, perak, harta perdagangan, hasil tambang, hasil tanaman dan tumbuhan, dan hewan ternak. Syaratnya, harta tersebut telah menjadi milik sempurna si muzakki, sekurang-kurangnya satu nisab (kadar minimal jumlah harta), haul (telah dimiliki selama satu tahun) , melebihi kebutuhan pokok, dan bebas dari utang.

Ukuran satu nisab (jumlah minimal yang dikenakan zakat) adalah:

1. Emas, 86 gram, zakatnya 2,5 %
2. Perak, 595 gram, zakatnya 2,5 %
3. Harta perniagaan, setara dengan nisab emas, zakatnya 2,5%
4. Barang tambang (ma’dan), tanpa batas nisab dan haul, zakatnya, 2.5%
5. Harta terpendam (rikaz), tanpa nisab dan gaul, zakatnya 20 %
6. Tanaman dan buah-buahan, zakatnya dikeluarkan ketika panen. Jika tanaman disiram dengan curah hujan, maka zakatnya 10 %, sedangkan jika memakai biaya dalam pengelolaannya, zakatnya 5 %.
7. Hewan ternak, dengan syarat digembalakan:
a.Unta, nisabnya 5-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
b. Sapi, nisabnya 30-39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi (umur 1 tahun).
c. Kambing, nisabnya 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.

Zakat